Premontreiek

 

Rendi életünk, tevékenységünk központja és forrása a liturgia.

A szentmisét és a zsolozsmát minden nap közösségben és ünnepélyes formában, énekelve végezzük templomainkban. Napunk csúcspontja a szentmise, amelyet rendi közösségben, és a napnak megfelelő énekekkel díszesen mutatunk be. A zsolozsmaórákat is együtt énekeljük templomainkban vagy a rendházi kápolnában. A liturgiáink nyilvánosak, szeretettel várjuk együtt imádkozásra plébániáink híveit és az érdeklődőket.

Életmódunkat jellemzi:

 • Isten egész életen át való keresése a testvéri közösségben
 • állandó megtérés, mely által magunkat fogadalmunk egyházának ajándékozzuk, a magát kiüresítő Krisztussal közösségben
 • Mária utánzása az Isten Igéjéről való elmélkedésben
 • szüntelen imádság és az oltár szolgálata

A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke szellemében az Egyház és a világ javára. Különösen oda szól a küldetésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust.

Lelkipásztorkodás

Szent Norbert atyánk szándéka szerint a rendnek különleges érdeme, hogy alapításától kezdve a plébániai lelkipásztorkodást fő feladatai közé sorolta. Több pápai megnyilatkozás is felhatalmazást és kiváltságot adott rendünk számára, hogy a lelkek szolgálatát végezzék a plébániai keretek között. A lelkipásztori szolgálat egyre fontosabb szerepet töltött be, és ma is meghatározó szerepe van a rendi mindennapi életben. Gödöllőn 1992-ben indult meg az új templomban a lelkipásztori munka. A zsámbéki plébániát, és a hozzá kapcsolódó Tök község lelkipásztori szolgálatát 1990-ben vette át perjelségünk, majd 1995 óta a szomszédos mányi plébániát is közösségünk látja el.

Törekvésünket jól kifejezi a középkori megfogalmazás:

Contemplata vivere et aliis tradere. Azaz a liturgiában és a magánimában kapott kegyelmek és megtapasztalások szerint élünk, és amit kaptunk, életünk példájával és apostoli munkánkkal a ránk bízottaknak átadjuk.

Oktatás

Az oktatás az első századokban csak a rendtársak képzését, a rendi utánpótlás nevelését jelentette. II. József rendelete az 1780-as években feloszlatta a szerzetesrendeket, majd a közösségeket visszaállító 1802-es királyi rendelet a rendeket iskolák vállalására kötelezte, így attól kezdve a premontrei apátságoknak is gimnáziumokat kellett működtetniük.

A jászói apátság életében az I. világháborút követő békeszerződések gyökeres változást hoztak. A trianoni szerződések miatt a jászói apátsághoz tartozó gimnáziumok szomszédos államok területeihez kerültek, ahol nem nézték szívesen a magyar oktatást, és az iskolákat államosították. Takács Menyhért jászói apát a magyar állam segítségével 1924-ben megalapította a gödöllői gimnáziumot, ahol az atyák magyarul taníthattak egészen a 1948-as szétszóratásig. A rendszerváltozás után 1992-ben a gödöllői nyolcosztályos gimnáziumban újra elindult az oktatás.

Premontrei tanúságtétel

Rendünk lelkiségének három fő forrása van:

(Szent Norbertben – egy emberben – találkozott a kor három alapvető mozgalma.)

 1. Szerzetesi élet
 2. Az evangéliumi tanácsok szerint – hármas fogadalommal:
 3. tisztaság, szegénység, engedelmesség kötelezzük el magukat.
 4. Közösségben élő papság (káptalanok, kanóniák)
 5. Eredete – a püspök körül élő szabályozott papok.
 6. Szent Ágoston regulája szerint élő szerzetes-kanonokok.
 7. A prépost körül élő szerzetes-papok közössége.
 8. Apostoli mozgalom
 9. Apostolok tanítása és az ősegyház példája szerint élve.
 10. (Jeruzsálemi egyház – egy szívvel egy lélekkel; mindenük közös volt.)
 11. Apostoli élet – 2 ember szegényen együtt vándorol és prédikál.

Rendi életünk három alapvető, meghatározó mozzanata:

 1. Ünnepélyes liturgia
 2. Szentmise, zsolozsma – minden nap, közösségben.
 3. Ünnepélyesebb, díszesebb, hosszabb, énekelt formában.
 4. Lelkipásztori munka
 5. A hívek közvetlen lelkipásztori szolgálata.
 6. Plébániák, templomok lelkipásztori ellátása.
 7. Iskolák fenntartása, oktatás és nevelés (II. József óta).
 8. Helyre tett fogadalom (Stabilitas loci)
 9. Egyházra, vagy templomra tett szerzetesi fogadalom.
 10. (Egy egyházközösség, vagy templom kanonokjai leszünk.)

Összegzés:

Kisebb közösségekben élünk, az emberek között és értük,

nyitottsággal, figyelemmel és imádságos lelkülettel.

Vita mixta (kevert életforma) – akció (tevékeny élet) és kontempláció (szemlélődés).

Tehát az imádság és az emberek szolgálata egyaránt az életmódunkhoz tartozik.